Spesjaal projekt: Reparaasje fan in prachtige Chesterfield Admiral kantoarstoel

Neist de gewoane Ahrend-, Gispen- en Haworth-kantoarstuollen dy't wy reparearje, stoffearje of opknappe, komt der sa no en dan in spesjaal projekt by. Dat jildt ek foar dizze prachtige Chesterfield kantoarstoel.

De eigner wie tige oan 'e stoel hechte, mar spitigernôch wiene sawol it meganisme as de gasfear fersliten. Dêrtroch stie de "Admiraal" doelleas stof te sammeljen yn in hoekje. Wy wiene earst wat twifelich om de bestelling oan te nimmen om't wy it net fierder skea woene. It is ommers net in model dat wy elke wike sjogge.

Nei wiidweidich oerlis mei de klant hawwe wy besletten de stoel op te heljen en te beoardieljen troch ús professionals. Nei in yngeande ynspeksje joegen ús kollega's in GO en koene se oan de gong. In gaadlike gaslift en meganisme bliken op foarried te wêzen, sadat de stoel binnen in wike folslein reparearre wie. As finishing touch krige it lear in anty-shine behanneling.

Wy binne sa grutsk op it resultaat!